Hjem » Blogg » TripAdvisor

TripAdvisor

Vi er på TripAdvisor! Det vil si at du som har vært her på guida ridetur, rideskole eller et annet arrangement, kan gi en tilbakemelding og vurdering av opplevelsen du hadde ved å trykke her.

TripAdvisor har, i følge seg selv, verdens mest betrodde reiseråd. Her kan du sjekke tidligere besøkende sine vurderinger av hoteller, restauranter, severdigheter, sportslige opplevelser osv. før du reiser til et nytt sted eller booker en bestilling.

Det er enkelt å gi tilbakemeldingen, og du kan velge hvilket språk du ønsker å ha siden på. Det går også an å legge til bilder fra besøket.